tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

NAPRAWA AGD - lodówki, zamrażarki, pralki ...
czytaj dalej »

GABINET pediatryczno-pneumonologiczno-alergologicz ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Plany dla natury

 

W poniedziałek i we wtorek (27 i 28 czerwca) w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym ?Zacisze? w Spale dyskutowano na temat planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Lasów Spalskich i łąk ciebłowickich.
?Opracowywanie planów ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski? to nazwa projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. - Spotkaliśmy się w Spale, żeby porozmawiać na temat korzyści płynących z tworzenia sieci obszarów Natura 2000. Te obszary postrzegane są przez społeczeństwo głównie przez pryzmat doliny Rospudy. Jednak mało kto wie, jak duże korzyści dla rozwoju turystyki i rolnictwa może przynieść ochrona zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt - mówi Arkadiusz Malec z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.
Na dwudniowe obrady do Spały zjechali przedstawiciele: Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z Warszawy, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz naukowcy z Uniwersytety Łódzkiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i lokalni przedsiębiorcy.
Natura 2000 to program tworzenia w krajach UE sieci obszarów objętych ochroną przyrody. Jego celem jest zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych. Podstawą prawną dla tworzenia sieci Natura 2000 są dwie dyrektywy unijne: dyrektywa ptasia, dotycząca ochrony dzikich ptaków i dyrektywa siedliskowa, odnosząca się do siedlisk przyrodniczych roślin i zwierząt. W Polsce do tej pory wyznaczono 141 obszarów specjalnej ochrony ptaków i 823 obszary specjalnej ochrony siedlisk, spełniające kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym.
Na terenie województwa łódzkiego do tej pierwszej grupy należą: pradolina Warszawsko-Berlińska, zbiornik Jeziorsko, dolina środkowej Warty i dolina Pilicy. Znacznie więcej obszarów w naszym regionie zakwalifikowano do tej drugiej grupy m.in.: Dolinę Czarnej, Cisy w Jasieniu, Doliny Dolnej, Górnej i Środkowej Pilicy, Dolinę Rawki, Pradolinę Bzury-Neru, Niebieskie Źródła, Lasy Smardzewickie, Lasy Spalskie, Łąki Ciebłowickie (w sumie ponad 30 obszarów).
Na temat zadań ochronnych dla dwóch ostatnich rozmawiano w Spale.
Obszar Natura 2000 Lasy Spalskie obejmuje 2016 ha powierzchni i położony jest na terenie czterech gmin: Inowłódz, Lubochnia, Tomaszów i Czerniewice. Najwięcej, bo 68% tego obszaru, zajmuje Spalski Park Krajobrazowy. Na tym terenie są też liczne rezerwaty przyrody: Gać Spalska, Konewka i Spała, jak również użytek ekologiczny Skarpa Spalska.
Lasy Spalskie obejmują fragment kompleksu leśnego, położonego po obu stronach Pilicy. Ich osią jest odcinek dolny rzeki od Spały do Teofilowa, z wyłączeniem tych miejscowości oraz dolina rzeki Gać - lewobrzeżny dopływ Pilicy.
Jest to teren równinny, na którym dominują lasy liściaste - 52% i iglaste - 26%. Spotykamy tutaj siedliska ubogich grądów, dąbrów świetlistych i borów sosnowych, w większości porosłe drzewostanami sosnowymi. W dolinach rozwijają się łęgi jesionowo-olszowe i zarośla wierzb wąskolistnych. W dolinach rzecznych zachowały się naturalne układy roślinności, z ziołoroślami nadrzecznymi, zaroślami i lasami łęgowymi. Stwierdzono tutaj 5 rodzajów siedlisk, zgodnych ze wspomnianą dyrektywą unijną. Przetrwały też 250-letnie dęby i graby oraz 200-letnie sosny.
Bunkry w Konewce, znajdujące się na tym terenie, są jednym z największych w Polsce zimowisk nietoperzy. Występuje co najmniej 8 gatunków tych zwierząt, a najbardziej popularne są: mopek, nocek duży i nocek Bechsteina. - Co roku wspólnie z naukowcami z UŁ liczymy nietoperze. Ich liczba stale rośnie. W tym roku naliczyliśmy około 1,4 tys. osobników. Nie boją się ludzi, znakomicie wkomponowały się w ruch turystyczny. Chowają się nawet za szybami gablot - mówi Juliusz Szymański, opiekun i dzierżawca bunkrów w Konewce.
Łąki Ciebłowickie zajmują powierzchnię 475 ha, z czego połowę siedliska łąkowe i zaroślowe. To obszar położony w dolinie Pilicy, w miejscu, gdzie rzeka swobodnie meandruje, a cała dolina podlega procesom geomorfologicznym i biologicznym. Zaliczyć do nich należy regularne zalewy Pilicy, które pozwalają na coroczne odnawianie się zbiorowisk roślinnych i trwanie związanych z doliną ekosystemów. To bardzo istotne zjawisko, zwłaszcza w kontekście wycofywania się rolnictwa z tych terenów.
Na tym obszarze stwierdzono występowanie 8 siedlisk przyrodniczych oraz 11 gatunków zgodnych z dyrektywą. W siedliskach łąkowych, turzycowiskach i ziołoroślach występują: modraszek telejus, modraszek nausitous, czerwończyk nieparek, trzepla zielona oraz pachnica dębowa. Łąki ciebłowickie stanowią jedno z trzech największych skupisk starorzeczy na całym obszarze doliny Pilicy. Żyją tutaj: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, wydra oraz bóbr europejski oraz ptaki m.in.: bąk, bączek, derkacz, kropiatka, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, zimorodek.
Główne zagrożenia dla tych terenów to przede wszystkim: wypalanie łąk, trzcinowisk i turzycowisk, zasypywanie odpadami starorzeczy, zanieczyszczanie Pilicy (głównie sinice z zalewu), dzikie wysypiska i nieuregulowana gospodarka ściekowa (nieszczelne szamba).
Zadania ochronne na obszarach lasów spalskich i łąk ciebłowickich ma realizować zespół, do którego będą należeć przedsiębiorcy, przyrodnicy i samorządowcy. Rola tych ostatnich wydaje się najważniejsza. Mają edukować w tym zakresie społeczność lokalną, włączyć do planów zagospodarowania przestrzennego swoich gmin obszary Natura 2000 i objąć je specjalnym nadzorem.


ag   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (1093) z dnia 1 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator