tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »

NAPRAWA AGD - lodówki, zamrażarki, pralki ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Rekultywacja. Powrót

 
Nieczynne składowisko odpadów od 10 lat czeka na rekultywację, która miała zakończyć się osiem lat temu. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie zostanie przeprowadzona. Jej koszty pokryje budżet Tomaszowa, czyli my wszyscy."Stare" składowisko za miastem zamknięte jest od 10 lat.Gdy w 2002 r. zamknięte zostało składowisko odpadów komunalnych przy ul. Warszawskiej, nikt nie miał wątpliwości, że na mieście spoczywa obowiązek dokonania jego rekultywacji.
Miasto i Lasy Państwowe podpisały umowę na dzierżawę terenów pod wysypisko odpadów w 1962 r. W 1993 r. do umowy dołączono aneks. Wynikało z niego m.in. to, że rekultywację należy przeprowadzić do końca 2005 roku. Miasto, którym w 2005 r. zarządzał Mirosław Kukliński, zarezerwowało w budżecie 500 tys. zł na jej przeprowadzenie. To było na początku roku. Ostatecznie w poprawkach do budżetu, proponowanych przez prezydenta, ostało się jedynie 40 tys. zł z przeznaczeniem na dokumentację inwestycji.
Miasto miało na rekultywację 3 lata. Nie wywiązało się z obowiązku. Lasy Państwowe ostrzegały, że jeśli do końca 2005 r. nie zostanie wykonana, wówczas na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych może nałożyć na Tomaszów kary. Bardzo dotkliwe, a jednocześnie nie zwalniające od obowiązku rekultywacji.
Kolejne władze miasta przez kolejne lata układały się w tej sprawie z Lasami Państwowymi i Urzędem Marszałkowskim w Łodzi. Dziwić może fakt, że sytuacją na składowisku i odpowiedzialnością za jego stan nie interesowali się byli i obecni radni. Tak, jakby problem nie dotyczył wszystkich mieszkańców miasta i nie wiązał się z wydatkami, jakie trzeba będzie ponieść na monitoring i rekultywację miejsca składowania odpadów.
Jak wynika z oświadczenia pełnomocnika prezydenta, Jakuba Pietkiewicza, decyzja zobowiązująca miasto Tomaszów do przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów Lubochnia Górka zapadła w UrzędzieMarszałkowskim w Łodzi ponad dwa lata temu, 11 maja 2011 r.
- Na najbliższej sesji Rady Miej-skiej zostanie podjęta decyzja w sprawie zlecenia opracowania dokumentacji dotyczącej projektu rekultywacji składowiska. Oszacowanie kosztów tego przedsięwzięcia na dzień dzisiejszy jest niemożliwe, gdyż można to określić dopiero po przeprowadzeniu niezbędnych badań i sporządzeniu aktualnego projektu. W roku bieżącym planowane jest sporządzenie niezbędnej dokumentacji i przeprowadzenie części prac przygotowawczych. Na sesji mają zostać wprowadzone zmiany w budżecie miasta, w wyniku których zostanie zabezpieczone na ten cel 60 tys. zł. Zasadnicza część zadania planowana jest na rok przyszły - mówi pełnomocnik prezydenta.
Pytany, czemu temat wraca dziś, choć decyzja Urzędu Marszałkowskiego wydana została dwa lata temu, wyjaśnia: - Miasto poszukuje możliwości finansowania zadania ze środków publicznych. Naturalnym źródłem są środki pochodzące chociażby z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do tej pory nie było korzystnych instrumentów finansowania. Takie instrumenty mają się pojawić w przyszłym roku i stąd początek przygotowań do tego przedsięwzięcia.
Pełnomocnik, mówiąc oględnie, mija się z prawdą, gdyż miasto po prostu odwlekało w czasie decyzję, która i tak była nieuchronna.
Składowisko w Lubochni Górki po zaprzestaniu jego eksploatacji nie zostało formalnie zamknięte (nie wydano decyzji na zamknięcie). Marszałek województwa, zgodnie z ustawą o odpadach, miał obowiązek przeprowadzić procedurę zmierzającą do wydania z urzędu decyzji administracyjnej w sprawie zamknięcia składowiska. Opracowana została ekspertyza, która określiła bezpieczny sposób jego zamknięcia i harmonogram działań rekultywacyjnych. Zakres prac został określony we wspomnianej decyzji z 11 maja 2011 r. Miasto złożyło jednak od niej odwołanie do ministra środowiska. Minister (we wrześniu 2011 r.) utrzymał w mocy decyzję marszałka. Na tę decyzję Tomaszów złożył z kolei skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W maju 2012 r. sąd oddalił skargę. Prawomocny wyrok WSA w Warszawie doręczony został Ministerstwu Środowiska 6 sierpnia 2012 r. W związku z tym decyzja marszałka województwa w sprawie zamknięcia składowiska odpadów i przeprowadzenia rekultywacji jest prawomocna i podlega wykonaniu. Stąd przesunięcia w bieżacym budżecie, na które muszą zgodzić się radni.


Agnieszka Łuczak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 21 (1192) z dnia 24 Maja 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator