tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »

BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »

UROLOG SPECJALISTA DR N. MED. K. DĄBROWSKI. USG. ...
czytaj dalej »
 
Sport

 Regulamin plebiscytu

 

Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego
na dziesięciu najlepszych-najpopularniejszych sportowców
powiatu tomaszowskiego w 2011 roku

1. Plebiscyt na 10 najlepszych, najpopularniejszych sportowców powiatu tomaszowskiego w 2011 roku (zwany dalej Plebiscytem), organizuje PAJ Press Spółka s.c. i Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Maz. wraz z wybranymi przez siebie partnerami (PAJ Press i Starostwo zwane są dalej łącznie Organizatorami).
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie ? drogą publicznego głosowania ? listy najlepszych (najpopularniejszych) sportowców z terenu powiatu tomaszowskiego w 2011 roku. Głosowanie odbywa się poprzez kupony.
3. Rozpoczęcie Plebiscytu ogłoszone zostanie w świątecznym numerze (nr 51/52) Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego z 24 grudnia 2011 r.
4. Publiczne ogłoszenie wyników Plebiscytu nie może nastąpić wcześniej, niż podczas Gali Mistrzów Sportu 4 marca 2011 roku.
5. Przebiegiem całego Plebiscytu kieruje komisja powołana przez Organizatorów. W skład Komisji wchodzą pracownicy Organizatorów.
6. Pracownicy i współpracownicy Organizatorów, jak również, instytucje i osoby z nimi współpracujące w zakresie organizacji Plebiscytu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy we wszystkich kwestiach związanych z Plebiscytem.
7. Informacje i regulamin zostaną opublikowane na stronie internetowej www.tomaszow-tit.pl.
8. Wyciąg z regulaminu drukowany będzie w TIT do końca głosowania czyli do numeru 7/2011 (18 lutego). W ten sam sposób publikowana będzie lista kandydatów.
8. Do głosowania uprawnione są wszystkie osoby fizyczne, bez względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Wyłączeniu z głosowania podlegają pracownicy Organizatorów oraz ich rodziny.
9. Głosowanie odbywa się na specjalnie do tego przeznaczonych kuponach, drukowanych w tygodniku TIT. Kupon zawiera: miejsce na wpisanie imion i nazwisk pięciu sportowców-kandydatów oraz imienia, nazwiska i adresu głosującego (wskazany jest też telefon).
10. Publikacja kuponów plebiscytowych:
a. pierwszy kupon zostanie wydrukowany w TIT z datą wydawniczą 24 grudnia 2011 r.
b. ostatni kupon zostanie wydrukowany w TIT z datą wydawniczą 18 lutego 2011 r.
10. Kupon jest ważny, jeśli:
a. został wycięty z oryginalnego egzemplarza TIT,
b. dotyczy Plebiscytu właściwego roku,
c. wypełniono w nim imionami i nazwiskami różnych sportowców wszystkie pięć miejsc,
d. zawiera imię i nazwisko oraz adres nadawcy;
f. został doręczony drogą pocztową w przesyłce nie wymagającej pokwitowania adresata lub osobiście przez głosującego do redakcji TIT do 18 lutego 2011 roku.
13. Adres, pod który należy przesyłać wypełnione kupony: Redakcja Tomaszowskiego Informatora Tygodniowego, ul. Długa 82, 97-200 Tomaszów Maz. W przypadku osobistego doręczenia wypełnionych kuponów, głosujący powinien zgłosić się do biura ogłoszeń redakcji (adres jak wyżej).
14. Każdy z głosujących może przysłać dowolną liczbę kuponów, umieszczając na nich imiona i nazwiska dowolnych sportowców zgłoszonych w Plebiscycie.
15. Obliczanie głosów:
a. przy obliczaniu głosów bierze się pod uwagę wszystkie ważne kupony,
b. obliczenia głosów dokonuje Komisja, o której mowa w pkt. 5 lub ? na jej zlecenie ? osoby prawne albo fizyczne.
c. jeden kupon dostarcza wymienionym w nim sportowcom trzydziestu punktów według kolejności: 1. miejsce ? 10 pkt, 2. miejsce ? 8 pkt, 3. miejsce ? 6 pkt, 4. miejsce ? 4 pkt, 5. miejsce ? 2 pkt.
16. Końcową kolejność Plebiscytu ustala się na podstawie sumy punktów zdobytych przez sportowców na wszystkich ważnych kuponach.
17. Losowanie nagród:
a. w losowaniu nagród biorą udział prawidłowo wypełnione kupony,
b. nagrodą główną jest udział w Gali Mistrzów Sportu. Nagroda główna zostanie wylosowana spośród wszystkich prawidłowo wypełnionych i nadesłanych lub dostarczonych osobiście w terminie kuponów tuż po za kończeniu liczenia głosów. Zwycięzca zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą.
c. oprócz nagrody głównej, o której mowa w punkcie 17, podpunkt b, Organizatorzy przewidują nagrody mniejszej wartości rozlosowane w trakcie Gali Mistrzów Sportu. Lista osób nagrodzonych opublikowana będzie w następnym po losowaniu wydaniu tygodnika TIT.
d. losowania nagród dokona Komisja (wymieniona w pkt. 5) lub osoby wyznaczone przez Komisję przy jej udziale.
18. Postanowienia końcowe
a. regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Plebiscytu,
b. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie i są zobowiązani do ich opublikowania.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 2 (1121) z dnia 13 Stycznia 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator