tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
SKUP AUT, kupię każde auto uszkodzone, rozbite ...
czytaj dalej »

NAPRAWA AGD - lodówki, zamrażarki, pralki ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Obrady powiatowego samorządu

 

Będzie nowy dom dziecka
Sesja Rady Powiatu, która odbyła się w miniony czwartek, zapowiadała się na spokojną, bo w porządku obrad nie było kontrowersyjnych punktów. Radni jednak znaleźli sobie temat do jałowej dyskusji. Ponad godzinę rozwodzili się nad Lokalnym Programem Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego, który jest dokumentem koniecznym przy aplikacji o środki unijne, ale nie mającym prawie żadnego znaczenia dla bieżącej pracy powiatu. To w sumie zbiór pobożnych życzeń, który radni jeszcze powiększyli.
Sesja rozpoczęła się od ustalenia porządku obrad. Chyba pierwszy raz w historii powiatu nie został zatwierdzony przez Radę protokół z poprzedniej sesji. Po pierwsze radni otrzymali go tuż przed sesją, a po drugie radny Mariusz Węgrzynowski stwierdził, że jego wypowiedzi nie zostały w całości zaprotokołowane i zaproponował, by punkt ten wykreślić. Wniosek zyskał aprobatę większości radnych.

Środowisko coraz bardziej
zanieczyszczone
Dwa pierwsze robocze punkty obrad poświęcone były sprawozdaniom. Danuta Misiak, naczelniczka Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa starostwa, przedstawiła raport z wykonania ?Programu ochrony środowiska dla powiatu tomaszowskiego (mazowieckiego) na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015?. Wynika z niego, że choć prowadzone są działania na rzecz ochrony środowiska, to są one daleko niewystarczające.
Nieźle jest z dostarczaniem wody pitnej. Wodociągi docierają do blisko 99% gospodarstw, a przed dwoma laty było to niespełna 85%. Wrósł także stopień skanalizowania miejscowości z 21,4 w 2008 r. do 32,03% obecnie.
Jakość wód podziemnych jest dobra i utrzymuje się w zakresie od I do III klasy. Gorzej jest z wodami powierzchniowymi. Stwierdzono powiększanie zanieczyszczenia wody nie tylko w Pilicy. Szczególnie smuci rosnące ponowne zanieczyszczenie Gaci, która ostatnimi laty samooczyszczała się.
Zalew to prawie tragedia. Co prawda przeważająca liczba badanych parametrów spełnia wymogi normatywne II klasy czystości, to jednak wiele wskaźników (np. barwa, metale ciężkie, azot) spycha ?czystość? wody do klasy IV. Zalew Sulejowski ciągle latem zakwita sinicami.
Powierzchnia gruntów zmeliorowanych i nawadnianych nie zmieniła się ani o jotę, co świadczy o zapomnieniu o problemie przez województwo.
Kiepsko jest w zakresie gospodarki odpadami. W ostatnim czasie nie powstały żadne nowe wysypiska śmieci ani punkty zbiórki odpadów. Nie powstał system selektywnej zbiórki odpadów organicznych z gospodarstw domowych, nie udało się zorganizować planowanego wspólnego dla wszystkich gmin Zakładu Zagospodarowania Odpadów. Jak zauważyli radni, wielkim problemem jest powistomowskie wysypisko, które wymaga rekultywacji, a którym nikt się nie zajmuje.
Rada wysłuchała też i zaaprobowała sprawozdanie z realizacji ?Planu gospodarki odpadami dla powiatu tomaszowskiego za lata 2008-2011?
Obydwa te dokumenty są bardzo obszerne i wymagają odrębnego omówienia. Generalnie wynika z nich, że w dziedzinie ochrony środowiska nie jest u nas zbyt źle, ale powinno być znacznie lepiej.
Sprzedajemy, przyjmujemy
Do końca roku ma być gotowa nowa siedziba starostwa. Zostaną więc opróżnione budynki, w których powiatowi urzędnicy obecnie pracują. Mają być sprzedane. Już ogłoszone zostały przetargi na sprzedaż dwóch głównych budynków przy św. Antoniego 26, czyli główna siedziba starostwa, oraz przy ul. Barlickiego 21/23 (np. Wydział Komunikacji). Teraz Rada postanowiła, że w formie przetargu nieograniczonego zostanie sprzedany budynek po drugiej stronie Barlickiego, gdzie siedzibę ma PCPR i nadzór budowlany. Działka jest tam niewielka, zaledwie około 13 arów, a budynek bardzo stary. To oficyna pałacu Piescha. Nie jest jednak w rejestrze zabytków.
Rzeczoznawca wycenił wartość nieruchomości na ok. 660.000 zł i taka ma być cena wywoławcza.
Trwa przebudowa drogi K-8 na trasę szybkiego ruchu. W rejonie Czerniewic obecnie są trzy wyjazdy na gierkówkę, a będzie tylko jeden. Węzeł komunikacyjny powstanie na skrzyżowaniu z drogą powiatową do Chociszewa i dalej do Żelechlinka. Od tego skrzyżowania do Czerniewic prowadzi krótka droga gminna. Teraz gmina postanowiła przekazać ten teren w formie darowizny powiatowi, a Rada Powiatu dar przyjęła. Obecnie cała droga jest powiatowa. Nasz samorząd ma zaprojektować skrzyżowanie z gierkówką, a inwestorem zadania będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Aktualizacja LPR
Lokalny Plan Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego na lata 2007-2015 z poszerzoną prognozą do roku 2020 obowiązuje od września 2007 r. Przez blisko cztery lata był już ponad dwudziestokrotnie zmieniany. Rzecz w tym, że w przypadku starania się o dotacje unijne, zapisy we wniosku aplikacyjnym muszą być identyczne jak w LPR. W dodatku plan musi być absolutnie zgodny z budżetem. Do LPR-u muszą zatem być wprowadzane wszystkie nowe zadania.
Jednak jest to dokument mało ważny dla bieżącej działalności powiatu, jak i planów na najbliższą przyszłość. To wykaz zadań, które są potrzebne powiatowi, ale niekoniecznie muszą być realizowane. Ba, wiele z nich, jeśli nie otrzymamy pomocy z Unii Europejskiej, nie trafi do programu inwestycyjnego w dającej się przewidzieć przyszłości.
Tymczasem nad LPR odbyła się wielka dyskusja. Jedni radni uważali, że w dokumencie znajduje się wiele zadań, które nigdy nie powinny tu być wpisane, inni, że jest zbyt mało zadań, a pieniądze planowane na te, które już w nim się znalazły, są zbyt małe. Dlatego, np. na wniosek radnej Anny Kieliszek zwiększono kwoty zapisane na remonty chodników. Tym, że przy układaniu przyszłorocznego budżetu nikt się LPR-em nie będzie kierował, już nikt się nie przejmował.

Kosztowne parkowanie
Radni ustalili opłaty za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony. Nowy cennik wejdzie w życie 21 sierpnia i będzie obowiązywał do 31 grudnia.
Opłaty za usunięcie pojazdu z drogi wynoszą: w przypadku roweru lub motoroweru - 100 zł, motocykla - 200 zł, pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 440 zł, powyżej 3,5 do 7,5 t ? 550 zł, powyżej 7,5 do 16 t - 780 zł, powyżej 16 t - 1.150 zł. W przypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne opłata wyniesie 1.400 zł. Stawki te podobne są w całej Polsce, bo oparte na rozporządzeniu ministra finansów.
Ustalono też nowe opłaty za każdą dobę za przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym. W przypadku roweru czy motoroweru będzie to 15 zł, motocykla - 22 zł, pojazdu do 3,5 t - 33 zł, powyżej 3,5 do 7, 5 t - 45 zł, powyżej 7,5 do 16 t - 65 zł, powyżej 16 t - 120 zł i w przypadku pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne - 180 zł.
Pojazd usuwany jest z drogi na koszt właściciela w przypadku m.in.: pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu, nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy OC, przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że jest możliwość skierowania takiego pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu, pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.
Pojazd może być też usunięty na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, gdy kierowała nim osoba będąca w stanie nietrzeźwości lub stanie po użyciu alkoholu czy środka odurzającego, nieposiadającą przy sobie dokumentów, uprawniających do kierowania pojazdu oraz wtedy, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenia drogi lub narusza wymagania ochrony środowiska.
Do pokrycia pewnych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny tego działania. W przypadku tylko dojazdu holownika za pojazdy do 3,5 zapłacimy 50 zł, a pozostałych 200 zł. Jeśli hol został podłączony lub pojazd załadowany, to opłaty wnoszą ok. 75 procent stawki za usunięcie.

Zbudują dom dziecka
Kolejne punkty sesji poświęcone były finansom. Radni piąty raz dokonali zmian w tegorocznym budżecie powiatu. Była tylko jedna, ale za to bardzo istotna zmiana. Do wieloletniego programu inwestycyjnego wprowadzono nowe zadanie - budowę nowej siedziby Domu Dziecka ?Słoneczko?. W tegorocznym budżecie zapisano 50.000 zł na przygotowanie projektu.
Budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej powstanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Majowej. Stanie na wolnym terenie pomiędzy orlikiem a wjazdem od ul. Nowowiejskiej. Powiat już wystąpił o wydanie decyzji lokalizacyjnej dla budowy inwestycji celu publicznego.
Budowa ma się rozpocząć i zakończyć w przyszłym roku. Władze powiatu szacują, że na inwestycję wystarczy milion złotych.
Zmiany w budżecie wymusiły na Radzie uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011-2020. Muszą być w niej uwzględnione wszystkie koszty. Prognoza zadłużenia powiatu jednak się nie zmienia, bo w sumie wydatki budżetowe się nie zwiększyły. Pieniądze na projekt domu dziecka przesunięto z rezerwy ogólnej.
Rada ponadto podjęła uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Uchwała dotyczy też kształtowania wieloletniej prognozy finansowej. Podobna uchwała obowiązywała od kilku lat, ale konieczne było wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Z końcem ubiegłego roku zlikwidowano wszystkie zakłady budżetowe, których finanse były elementem sprawozdań, oraz doszła prognoza zadłużenia powiatu.

Mają popracować
nad ośrodkiem
dla uzależnionych
Dość ważnym punktem obrad zwykle jest informacja starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Radni otrzymują sprawozdanie na piśmie odpowiednio wcześniej. Jednak zgodnie z przepisami na sesji starosta odczytuje tę informację w całości. Trochę to bez sensu. Tym razem obyło się bez czytania. Zgłoszono wniosek formalny, by zwolnić starostę z tego obowiązku i od razu przejść do zadawania pytań.
Radni pytali m.in. o powołanie lokalnego zespołu koordynacyjnego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 na terenie powiatu tomaszowskiego. Nazwa szumna i mocno przydługa. Tymczasem chodziło o powołanie specjalnej komisji, która ma stworzyć koncepcję utworzenia i poprowadzenia w Tomaszowie ośrodka leczenia uzależnień. W tegorocznym budżecie na prace koncepcyjne zapisano odpowiednie fundusze. Stało się to na wniosek radnego Węgrzynowskiego, który w poprzedniej kadencji był radnym miejskim i przez lata walczył o możliwość prowadzenia odwyku w Tomaszowie. W skład nowego zespołu weszli przedstawiciele służb i jednostek zarówno powiatowych, jak i miejskich.

Sprawa ośrodka
przy ul. Majowej
jak bumerang
Zwykle burzliwy punkt interpelacje i wnioski radnych tym razem przeszedł dość szybko. Radni skupili się na sprawie reorganizacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, w którego budynku (szkoły podstawowej) ma się znaleźć miejsce dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Reorganizacja wiązać się będzie nie tylko z przeprowadzkami, ale także ze zwolnieniem kilku nauczycieli. W dodatku internat z SOSW ma być przeniesiony do bursy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 (samochodówka). Wywołało to podejrzenia, że ośrodek może być zlikwidowany.
Na sesję przybyli dyrektorzy tych trzech placówek, którzy na koniec obrad opowiedzieli radnym o zawartym porozumieniu, które ma doprowadzić do normalnego działania placówek od września. Podobno SOSW zbytnio nie musi się ścieśniać (podstawówka zostaje w części budynku), a dla poradni będzie dużo miejsca, bo powierzchnię dostaje bardzo dużą, a duże pomieszczenia mają być podzielone na mniejsze i będą dobre warunki do pracy z dziećmi.
Rozbudowa bursy przy ZSP nr 3 wymaga pewnych nakładów, ale do końca sierpnia gotowe pokoje będą czekać na uczniów.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 28 (1095) z dnia 15 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator