tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
REMONTY, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIA WNĘTRZ, glazura, ...
czytaj dalej »

UROLOG SPECJALISTA DR N. MED. K. DĄBROWSKI. USG. ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI* remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 NIK negatywnie o Tomaszowie

 Najwięcej emocji budzi i budzić nadal będzie sprzedaż gruntów i wydanie zezwloeń na budowę pod osiedle „Wenecja”.


Na głównej stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli w zakładce „aktualności” od tygodnia przeczytać można informację o gospodarowaniu przestrzenią miejską w Tomaszowie Maz. Materiał rozpoczyna się zdaniem: NIK negatywnie oceniła władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego za nieprzestrzeganie prawa podczas sporządzania i uchwalania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dalej mamy streszczenie informacji z kontroli gospodarki przestrzenią miejską w Tomaszowie z 17 lipca br. podpisane przez dyrektora łódzkiej Delegatury, Janusza Maja. Całość dokumentu jest również dostępna na stronie internetowej NIK.
W czerwcu, gdy gotowe było wystąpienie pokontrolne NIK, omawialiśmy je obszernie na łamach TIT. W efekcie Rada Miejska zebrała się na nadzwyczajnej sesji, by zapoznać się z dokumentem, przedyskutować oraz przyjąć w formie uchwały swoje stanowisko w tej sprawie.
W skrócie przytaczamy najważniejsze zarzuty zawarte w dokumentach NIK, dostępnych w Internecie.
Nieprzestrzeganie prawa powodowało, że plan zagospodarowania miasta uniemożliwiał wydawanie w oparciu o jego postanowienia, pozwoleń na budowę wielu inwestycji. Kontrolerzy NIK wskazali także na nierówne traktowanie inwestorów wobec prawa i długotrwałe ustalanie warunków zabudowy dla nowych inwestycji.
Kontrolę NIK, obejmującą lata 2005-2009, przeprowadzono w Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim. W tym okresie uchylone zostały przez sąd administracyjny lub wojewodę łódzkiego, ze względu m.in. na niezgodność z obowiązującym prawem, opracowane i uchwalone przez władze Tomaszowa Maz. podstawowe akty planistyczne, określające sposób zagospodarowania terenów miejskich. Stracił ważność m.in. plan zagospodarowania obejmujący obszar całego Tomaszowa Maz., którego zapisy ograniczały, zamiast wspierać, rozwój np. budownictwa mieszkaniowego.
W latach 2008-2009, spośród 406 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (będących podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku braku planu), 275 (68%) wydano z przekroczeniem dwumiesięcznego terminu.
Niezgodnie z prawem wydano w Urzędzie Miasta decyzję o warunkach zabudowy dla kompleksu handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży 36.000 mkw. przy ul. Barlickiego. Decyzje wydano pomimo dwukrotnego unieważnienia poprzedniej decyzji w tej sprawie, co NIK uznała za przejaw lekceważenia prawa. Stwierdzono też przypadki wydawania różnych decyzji, w tym także odmownych, pomimo podobnych sytuacji w jakich znajdowali się inwestorzy.
Z naruszeniem prawa wydano warunki zabudowy, a następnie pozwolenie na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Nowowiejskiej. Działka pod budowę mieszkań została zakupiona przez inwestora (spółkę, której prezesem zarządu jest przewodniczący Rady Miejskiej w Tomaszowie Maz.) za cenę 26,18 zł za mkw., ponieważ w czasie jej zakupu nie można było na niej stawiać budynków mieszkalnych (cena okolicznych działek budowlanych w tym okresie przekraczała 100 zł za mkw.).
Wnioski pokontrolne NIK posłużyły Radzie Miejskiej w Tomaszowie Maz. m.in. do podjęcia uchwały zobowiązującej prezydenta miasta do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec winnych oraz systematycznego informowania o realizacji zaleceń.
Jak wynika z zapisów umieszczonych w internecie, o stwierdzonych nieprawidłowościach, w tym o okolicznościach sprzyjających możliwości wystąpienia zjawisk korupcyjnych, NIK powiadomiła prokuraturę i CBA.
Najnowszy dokument NIK zwraca też uwagę na fakt, że nie tylko w Urzędzie Miejskim doszukano się nieprawidłowości. Negatywnie oceniono także, pod względem legalności, wydanie przez starostę tomaszowskiego decyzji o pozwoleniu na budowę wybranych obiektów budowlanych - czytamy.
W ocenie NIK, na stan jaki odnotowano w wyniku kontroli wpłynęła nierzetelna praca Wydziału Rozwoju Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu (WRPiGN) oraz radcy prawnego Urzędu, a także działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która pozytywnie zaopiniowała projekt planu miejscowego. Decyzja o warunkach zabudowy dla dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Nowowiejskiej została wydana przez naczelnika działającego z upoważnienia prezydenta niezgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu przestrzennym. Zaś zatwierdzony przez byłego naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa (działającego z upoważnienia starosty) projekt budowlany powyższych budynków nie spełniał wymagań określonych w obowiązującej w czasie wydania pozwolenia na budowę, decyzji o warunkach zabudowy. W efekcie więc czytamy, że: w ocenie NIK, okoliczności wydania decyzji o warunkach zabudowy dla wymienionych wyżej budynków mieszkalnych wskazują na możliwość występowania w tym zakresie zjawisk o charakterze korupcyjnym.
Przypomnijmy, że uchwałą Komisji Odwoławczej NIK w Łodzi z 28 kwietnia 2010 r., zgłoszone przez prezydenta zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego zostały oddalone w całości.

Prezydent Rafał Zagozdon wydał 9 sierpnia oświadczenie odnoszące się do najnowszego dokumentu NIK. Wyraża w nim dezaprobatę, co do treści przedstawionej informacji, a w szczególności co do końcowych ocen wyrażonych przez organ kontroli.
Dokumenty pokontrolne tj. protokół kontroli oraz wystąpienie pokontrolne w żaden sposób nie wskazywały na to, iż kontrolerzy dopatrzyli się w kontrolowanych obszarach jakichkolwiek działań korupcyjnych. We wskazanych dokumentach nie było stwierdzeń o możliwości popełnienia przestępstwa czy też możliwości wystąpienia działań korupcyjnych - czytamy w oświadczeniu prezydenta.
Informacja o wynikach kontroli winna być opracowana na podstawie protokołu i wystąpienia pokontrolnego. Zdaniem prezydenta, informacja opracowana przez NIK zawiera wnioski i oceny znacznie wykraczające ponad te, które zostały przedstawione władzom miejskim zarówno w protokole kontroli, jak i wystąpieniu pokontrolnym.
- Nie mogłem odnieść się do nich poprzez zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń, zgodnie z przepisami ustawy - pisze dalej prezydent Tomaszowa. - W tym stanie rzeczy nie mogę podzielić oceny Delegatury NIK w Łodzi, że przy wykonywaniu zadań związanych z planowaniem i gospodarowaniem przestrzenią miejską mogło dojść do popełnienia przestępstwa czy też zaszła możliwość wystąpienia w kontrolowanym obszarze zjawisk korupcyjnych.
Poza tym, do chwili obecnej władze miasta nie zostały poinformowane przez Delegaturę NIK w Łodzi, iż kieruje ona jakiekolwiek zawiadomienia do Prokuratury czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Konieczność przekazania takiej informacji kierownikowi jednostki kontrolowanej lub nadrzędnej i właściwemu organowi państwowemu lub samorządowemu wynika z przepisu w sprawie postępowania kontrolnego.
Mając powyższe na uwadze, wyrażając swoje głębokie zaniepokojenie treścią informacji w zakresie oceny organu kontroli odnośnie rzekomych zjawisk korupcyjnych w dniu 9 sierpnia 2010 r. Prezydent Miasta wystosował do dyrektora Delegatury NIK w Łodzi pismo, w którym zajął stanowisko w powyższej sprawie. Pismo to zostało również przekazane do wiadomości wojewody łódzkiego, marszałka województwa łódzkiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego, posłów i senatorów ziemi łódzkiej, SKO w Łodzi, Skierniewicach, Piotrkowie Tryb., Sieradzu, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast województwa łódzkiego, starostów powiatów województwa łódzkiego.

Całość oświadczenia prezydenta Rafała Zagozdona dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miasta.


Agnieszka Łuczak   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 32 (1047) z dnia 13 Sierpnia 2010r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator