tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

BIURO Podatkowe "Berry", księgi, ewidencje VAT, ...
czytaj dalej »

OSUSZACZE - wynajem, usuwanie wilgoci, tel. ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Korespondencyjnie i przez pełnomocnika

 
Wybory 2011

W czasie tegorocznych wyborów do Sejmu i Senatu zmienione zostały warunki i formy głosowania dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta lub w samym Urzędzie Miasta w pok. 30, w tym telefonicznie pod numerem 44 724-23-11 wew. 235. Na stronie internetowej w zakładce ?wybory parlamentarne? znajduje się też wniosek o ustanowienie pełnomocnictwa.
Głosowanie korespondencyjne
Wyborcy niepełnosprawni mają prawo do głosowania korespondencyjnego. Ten tryb dotyczy wyborców posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do 19 września br. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie,
a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miasta w pokoju nr 10, pod numerem telefonu 44 724-23-11 wew. 209 i 216, telefaksem pod numerem 44 725-08-32 oraz na adres poczty e-mail: bel@tomaszow-maz.pl.
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów (tj. w poniedziałek 3 października), otrzyma pakiet wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
W skład pakietu wyborczego wchodzą: koperta zwrotna, karta lub karty do głosowania, koperta na kartę lub na karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego (ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a, jeśli wyborca zażądał ich przesłania).
Po oddaniu głosu wyborca powinien postępować zgodnie z załączoną instrukcją. Oddanie głosu odbywa się poprzez przekazanie koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż 7 października br.
Prezydent wyznaczył obwodową komisję nr 35, która mieściła się będzie w SP nr 1 przy ul. Maya 11/13 dla celów głosowania korespondencyjnego.
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Jak dotychczas zainteresowanie głosowaniem korespondencyjnym w Urzędzie Miasta zgłosiła jedna osoba.

Głosowanie poprzez pełnomocnika
Wyborca niepełnosprawny, a także wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy, najpóźniej do 29 września br.
Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu pełnomocnictwa dostępne są w Urzędzie Miasta oraz na jego stronie BIP.
Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta upoważnionym przez prezydenta.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze miasta, jeśli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa, może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeśli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego, najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do 26 września.
Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych
w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów, tj. do 26 września. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.
Dotychczas głosowaniem przez pełnomocnika zainteresowanych było w mieście pięć osób.

Najpóźniej do piątku, 16 bm. komitety wyborcze mogą zgłaszać przedstawicieli do pracy w komisjach obwodowych. Każda komisja obwodowa pracować będzie w składzie 6-8 członków (w tym przewodniczący) plus urzędnik wyznaczony przez prezydenta miasta. W obwodach odrębnych składy komisji muszą być 4-6-osobowe. Ponieważ w naszym okręgu wyborczym listy kandydatów na posłów zarejestrowało osiem komitetów wyborczych, można się spodziewać, że wszystkie one zgłoszą chęć udziału w pracach komisji obwodowych poprzez udział w nich swoich przedstawicieli. - Nie wiemy, czy wszystkie komitety zgłoszą swoich przedstawicieli. Odpowiedź na to pytanie poznamy w piątek na koniec dnia pracy - mówi Monika Michalska, urzędnik wyborczy w UM. Jeśli tak się stanie, to w poniedziałek rano trzeba będzie dokonać losowania składów osobowych dla odrębnych komisji obwodowych. Ustawowo bowiem prezydent musi przedstawić składy komisji w poniedziałek, 19 września.


(ał)   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 37 (1104) z dnia 16 Września 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator