tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
SYSTEMY Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy ...
czytaj dalej »

REUMATOLOG specjalista internista ANNA GŁOWA - ...
czytaj dalej »

FHU REMONT - PROFI* remontowo-wykończeniowe, ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Dodatkowe pieniądze na drogi

 
Obrady samorządu powiatowego

Po wakacyjnej przerwie samorządowcy wrócili do pracy. W miniony czwartek (30 sierpnia) odbyła się dwudziesta piąta w tej kadencji sesja Rady Powiatu w Tomaszowie. Kontrowersyjnych punktów obrad nie było, więc uwaga radnych skupiła się na sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu w czasie minionych dwóch miesięcy.

Przybywa kierowców
Roboczą część obrad rozpoczęło sprawozdanie naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa z realizacji zadań wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym, w zakresie wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz szkolenia kandydatów na kierowców. Sprawozdanie przedstawiła zastępca naczelnika wydziału Wiesława Hajkowska.
Z zestawienia wynika, że ostatnio wydawane jest mniej praw jazdy niż trzy czy cztery lata temu. Na przykład w 2008 i 2009 roku wydano odpowiednio 4.212 i 4.315 takich dokumentów, a w ubiegłym roku tylko ok. 3.900. W tym roku do końca lipca urząd wydał ich 2.359, czyli na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.
W ewidencji wydziału jest teraz 66.880 osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami. Można jednak przyjąć, że jest ich znacznie mniej. Na przykład aż 10 tys. potencjalnych kierowców nie wymieniło starego dokumentu, który przestał obowiązywać z końcem 2006 r. W depozycie starosty jest też blisko dwa tysiące dokumentów osób, którym uprawnienia zostały zatrzymane i którzy nigdy się po nie nie zgłosili.
W ubiegłym roku prawo jazdy straciło 1.048 mieszkańców naszego powiatu. Teraz ta statystyka wygląda nieco lepiej. Przez siedem miesięcy bieżącego roku dokument zatrzymano 385 osobom. Powodem większości decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest kierowanie pod wpływem alkoholu. W ubiegłym roku tylko 21 kierowców trafiło na ponowny egzamin z powodu przekroczenia 24 punktów.
Od kilku lat rośnie liczba dłużników alimentacyjnych, na których presję wywiera się zatrzymaniem prawa jazdy. W roku ubiegłym wszczęto 391 postępowań. 86 kierowców straciło okresowo prawo jazdy. Wobec 299 osób postępowanie zostało umorzone, bo np. prawo jazdy mieli już zatrzymane z innych powodów lub też wyprowadzili się z terenu powiatu tomaszowskiego.
Szkolenia kierowców prowadzone są w dwunastu ośrodkach. Większość z nich w minionym roku przygotowywała do kierowania samochodami osobowymi i z rzadka motocyklami. Tylko jeden ośrodek (Auto-Bis) szkoli kierowców wszystkich kategorii. Zakres usług rozszerzyła też Szóstka. Dziesięć z nich ma siedziby w Tomaszowie, a dwie są w Ujeździe.
Karty parkingowe, upoważniające do zatrzymywania i parkowania pojazdów w miejscach zabronionych, a nawet zezwalające na wjazd pod zakaz ruchu, wydawane są na podstawie decyzji zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Obowiązują one od maja 2002 roku. W minionym roku starostwo wydało 570 takich kart, a w roku bieżącym już 406. Za wydanie dokumentu pobierana jest opłata w wysokości 25 zł.

Inwestycje na półmetku
Wydział Funduszy Pomocowych, Strategii Rozwoju i Inwestycji Starostwa przedstawił informację z realizacji inwestycji zaplanowanych na 2012 rok. Radni mieli wiele pytań do naczelnika Klaudiusza Wilmańskiego. Chcieli się dowiedzieć na przykład, dlaczego przy większość jednorocznych inwestycji w pierwszym półroczu nie było żadnych wydatków. Naczelnik wyjaśnił, że niektóre inwestycje są w trakcie realizacji, ale płatności nastąpią dopiero w tym półroczu.
Nie wszystkie zadania zostaną zrealizowane w tym roku. Zaplanowane było opracowanie ?Strategii rozwoju powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2020 z poszerzoną prognozą do roku 2025?. Jak wyjaśnił starosta Piotr Kagankiewicz, uznano, że strategia rozwoju powiatu powinna być spójna ze strategią rozwoju województwa łódzkiego. Jest to jeden z warunków sięgania po unijne dotacje. Jednak strategia wojewódzka jeszcze nie powstała, jest w fazie pierwszych konsultacji. Realizację zadania trzeba więc będzie przełożyć na przyszły rok.
Podobnie jest z opracowaniem koncepcji budowy budynku dydaktycznego przy ZSP nr 3 i budowy hali sportowej przy II LO. Koncepcja prawdopodobnie powstanie w tym roku, ale konkurs na projekt będzie może w przyszłym roku, a może jeszcze później. Na te zadania potrzeba ogromnych pieniędzy, o które będzie bardzo trudno. Powiat będzie się starał o unijne dotacje.

Zmiany w budżecie
Rada czwarty raz dokonała zmian w tegorocznym budżecie powiatu. Nie są zbyt wielkie w głównych pozycjach. Zwiększono dochody o ok. 140 tys. zł i na taką samą kwotę zwiększono wydatki. Ruchów za to było sporo. Na przykład są poprzetargowe oszczędności. Uwolnione pieniądze można było przeznaczyć na inne cele. Zarządowi Dróg Powiatowych przyznano dodatkowe 400 tys. zł, m.in. na remonty przepustów w Łochowie i Wyknie, na remont barierek na moście przez Czarną w ciągu ul. Spalskiej oraz na remont chodnika w Iłkach (Swolszewice Małe). Ponadto ma być wykonany projekt odwodnienia ul. Legionów (w rejonie ul. Słowackiego).
Wprowadzono kilka nowych, ale drobnych zadań inwestycyjnych. Zarówno I LO, jak i ZSP nr 1 od strony budowanej obecnie ulicy T. Kawki mają zyskać ogrodzenie.
Ze zmianą budżetu wiąże się konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2011-2026. Uchwała taka została podjęta bez dyskusji, bo zmiany w niej były kosmetyczne.

Opłaty za pieczę zastępczą
Obowiązująca od stycznia ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej porządkuje i reguluje kwestie związane z pomocą dziecku i rodzinie przez państwo i samorządy. Nowy system ma za zadanie wzmocnić wsparcie rodziny biologicznej dziecka, przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a w konsekwencji ograniczyć liczbę dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
W powiecie tomaszowskim problem jest poważny. W ubiegłym roku w pieczy zastępczej było u nas 356 dzieci, w tym 287 w rodzinach zastępczych (157 rodzin). W lipcu Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty, a także całkowite odstępowania od ustalenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Ten ostatni przypadek występuje, gdy dochód osoby lub rodziny jest niższy od kryterium dochodowego, ustalanego corocznie na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Uchwała miała wejść w życie po jej wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.
Uchwała została jednak zakwestionowana przez służby prawne wojewody. Uznano, że jest to akt prawa miejscowego i musi być opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dlatego Rada musiała teraz zmienić odpowiednio uchwałę i wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Kluczowe projekty
Dość ważnym punktem obrad zwykle jest informacja starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Radni otrzymują sprawozdanie na piśmie odpowiednio wcześniej. Jednak zgodnie z przepisami na sesji starosta powinien odczytywać tę informację w całości. Na szczęście tym razem radni zwolnili go z tego obowiązku i od razu przeszli do zadawania pytań. A mieli ich sporo.
Mariusz Węgrzynowski zapytał, dlaczego Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek prezesa OSP w Żelechlinku w sprawie dofinansowania zakupu wozu pożarniczo-ratowniczego. Okazuje się, że finansowanie ochotniczych straży nie należy do zadań powiatu, który zajmuje się tylko Państwową Strażą Pożarną. Nie może więc przekazać żadnych pieniędzy druhom. Starosta Kagankiewicz powiedział, że powiat nie odżegnuje się od wspierania strażaków, ale nie wprost. Są inne wyjścia, z których najprostszym jest pomoc gminie w zakresie poprawy bezpieczeństwa obywateli.
Starosta wyjaśnił też, dlaczego do umowy na budowę nowego budynku szkoły w ZSP nr 1 konieczny był aneks. Wynikał on z mediacji i ugody podpisanej z wykonawcą, a zatwierdzonej przez sąd. Powiat odstąpił od naliczania większości kar, a Kaza-Bud oddał szkołę miesiąc przed terminem.
Radni dowiedzieli się też, że zarząd zatwierdził propozycje trzech inwestycji, które w Urzędzie Marszałkowskim będą miały szansę wejść na listę tzw. projektów kluczowych, realizowanych z pomocą funduszy unijnych i to bez rywalizacji w konkursach. Może to być budowa za ok. 20 mln zł nowej szkoły dla ZSP nr 3 (samochodówka). W zamyśle jest też budowa pięciu dróg powiatowych, które mogą stworzyć wewnętrzną obwodnicę Tomaszowa oraz połączyć nas z innymi powiatami, także w województwach mazowieckim i świętokrzyskim. Ta inwestycja to koszt ok. 120 mln zł. W planach jest też dostosowanie tomaszowskiego szpitala do standardów europejskich, określonych w rozporządzeniu ministra zdrowia.

Zalew Sulejowski czas ratować
Jak na każdej sesji w punktach interpelacje i zapytania radni poruszyli sprawy związane z drogownictwem. Radny Węgrzynowski zapytał, jak przebiega remont chodników w mieście. Jacek Killman, dyrektor ZDP, opowiedział o przetargach na wykonawstwo robót i kto zwyciężył. Wyjaśnił, że obecnie dobiegają końca roboty na drogach pozamiejskich i wkrótce zaczną się szerokim frontem w Tomaszowie.
Bogdan Kącki dopytywał się, czy przy budowie i remontach chodników nadal obowiązuje zasada, że gminy muszą partycypować w kosztach, w wysokości co najmniej 50 proc. Jeśli tak, to czy Tomaszów dołożył te pieniądze? Starosta wyjaśnił, że miasto jest traktowane nieco inaczej, gdyż współpraca jest bardzo dobra i miejski samorząd wspiera powiat w wielu innych działaniach, w tym także finansowo pomaga przy różnych zadaniach. Jednak i miasto partycypuje w kosztach. Ostatnio przeznaczyło 300 tys. zł na budowę chodników na ul. Dąbrowskiej (długość 604 m). Przetarg wygrała firma Rekmen z Rokicin, która już rozpoczęła prace.
Marek Parada zwrócił uwagę na pogorzelisko przy szpitalu od strony ul. Granicznej. Po pożarze nikt tam nie posprzątał i zgliszcza straszą. Poprosił, by sprawą zajęły się odpowiednie służby, bo podobną sytuację mieliśmy przy ul. Grota-Roweckiego i wyglądało to fatalnie przez wiele lat.
Barbara Klatka kolejny raz podjęła temat czystości wód Zalewu Sulejowskiego. Mówi o tym od lat, ale żadnych działań ze strony powiatu nie widać. Tymczasem sytuacji mieszkańców rejonu zbiornika i prowadzących tam działalność przedsiębiorców jest coraz gorsza. Sinice wypędziły letników i usługodawcy padają. Dbanie o zalew z pewnością nie należy do zadań powiatu, ale my tu wszyscy żyjemy i władze samorządowe nie mogą odżegnywać się od problemu.
Tak ciekawego tematu nikt z radnych jednak nie podjął. Kolejny raz nie było żadnej dyskusji. Ale jest coś nowego - na koniec sesji dowiedzieliśmy się, że w piątek w sali obrad starostwa odbędzie się konferencja na temat poprawy jakości wód Zalewu Sulejowskiego.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 36 (1155) z dnia 7 Września 2012r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator