tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
Sprzedaż Choinek Świątecznych. Tomaszów ul. ...
czytaj dalej »

BICOM mgr. E. RUSINEK Komputerowe testowanie i ...
czytaj dalej »

PARKIECIARSTWO, CYKLINOWANIE - fachowo i ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

 Deficyt budżetowy mniejszy o połowę

 
Obrady samorządu powiatowego

W ostatni czwartek ubiegłego roku odbyła się dwudziesta dziewiąta w tej kadencji sesja Rady Powiatu w Tomaszowie. Najważniejszymi punktami porządku obrad były końcowe zmiany w budżecie na 2012 r. oraz sprawy tomaszowskiego szpitala. Nie było jednak wielkich dyskusji.

Szpital ma się dobrze
Początek sesji poświęcony był sprawom szpitala. Zastępca dyrektora ds. medycznych Wojciech Zawalski przekazał radnym informację z działalności finansowej Tomaszowskiego Centrum Zdrowia w 2012 roku. Wynika z niej, że szpital zakończy działalność dochodem. Po 11 miesiącach zysk netto wynosił ok. 930 tys. złotych.
Przychody w omawianym czasie wyniosły 49.301.394 zł, w tym z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 48.919.963 zł. To ponad 5 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2011 roku. Koszty działalności to 48.116.166 zł. Największą pozycję, blisko 70 procent, stanowią wynagrodzenia ze wszystkimi pochodnymi. To ciągle największy problem TCZ. Praca w szpitalu jest bardzo droga, ale na polskim rynku coraz mniej jest wolnych fachowców, a co za tym idzie, żądają coraz wyższych stawek.
Ogółem wynik finansowy był dodatni i wyniósł 1.104.285 zł. Po odprowadzeniu podatku dochodowego od osób prawnych wyszedł całkiem niezły zysk.
Dyrektor dodał, że sporym obciążeniem dla szpitala są tzw. nadwykonania - świadczono więcej usług medycznych niż to wynika z kontraktu z NFZ. W tym roku chodzi już o kwotę ponad miliona zł.
NFZ nie płaci za nadwykonania od dawna. Wartość tych świadczeń tylko w warunkach ratowania życia za 2010 rok wynosiła 1.182.761 zł, a za 2011 rok 1.318.767 zł. Jak mówił doktor Zawalski, spółka dochodzi swych roszczeń na drodze sądowej. Do sądu złożono dwa pozwy. Nie ma jeszcze terminów rozpraw.

Wyższych dochodów
nie będzie
Na ostatniej w starym roku sesji Rada dokonała końcowych zmian w budżecie powiatu. Koniecznym było zwiększenie dochodów o blisko 700.000 złotych. Wojewoda przekazał większą o blisko 400.000 zł subwencję oświatową. Są też wyższe wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Ostatecznie ubiegłoroczne dochody powiatu ustalono w wysokości 107.502.078 zł. Są o pół miliona wyższe niż zakładano na początku roku. Wydatki wynoszą natomiast 110.115.461 zł i są niższe od planowanych przed rokiem o ponad 2 mln zł. Deficyt budżetowy wynosi więc niespełna 3 mln zł. Został zmniejszony o ponad połowę.
Ze zmianą budżetu wiąże się konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tomaszowskiego na lata 2011-2026. Uchwała taka została podjęta i formalności stało się zadość.

Nowe statuty
W powiecie tomaszowskim działa Dom Dziecka ?Słoneczko? w Tomaszowie oraz cztery rodzinne domy dziecka. Trzy są w Tomaszowie, a czwarty w Tobiaszach. Wszystkie działają na podstawie statutów nadanych im przez Radę Powiatu. W ostatnim czasie znowelizowane zostało kilka ustaw, regulujących działalność takich placówek, dlatego koniecznym było dostosowanie tych statutów do obecnie obowiązującego prawa.

Zapłacą w tym roku
Kolejnym punktem obrad było ustalenie wydatków, które nie wygasły z upływem minionego roku budżetowego. Co roku takich wydatków jest kilka. Teraz doszedł jeden.
Przy uchwalaniu ubiegłorocznego budżetu powiatu radni przeforsowali wprowadzenie nowej inwestycji - przebudowę skrzyżowania ulic: św. Antoniego, Mazowiecka i Sikorskiego, a następnie rozszerzyli ją o przebudowanie skrzyżowania ulic Mazowieckiej i Strzeleckiej. W tym roku miała powstać dokumentacja techniczna zadania, ale nie powstała.
Przetarg na wykonanie dokumentacji wygrała VIA Usługi techniczne i Projektowe w Budownictwie Drogowym w Piotrkowie. Firma miała czas na realizację usługi do końca października, ale się nie wyrobiła w czasie. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych wyraził zgodę na przesunięcie terminu do 15 grudnia. Ale i ten termin okazał się dla wykonawcy nierealny. Dokumentacja ma być gotowa dopiero w tym roku. Jak wyjaśnił Andrzej Wodziński z Zarządu Powiatu, od 16 grudnia naliczane są wykonawcy kary umowne. Niemniej jednak koniecznym było zapisanie kwoty 86.100 zł jako wydatek niewygasający.
Na pytanie radnych, kiedy rozpocznie się przebudowa tych skrzyżowań, Wodziński odpowiedział, że najpierw trzeba mieć gotową dokumentację, a później zacznie się szukanie programu, z którego będzie można otrzymać dotację na tę inwestycję. To duże zadanie i bez finansowego wsparcia np. unijnego raczej trudno będzie zapisać potrzebne kwoty w budżecie powiatu.

Gmina bierze drogi
Zimą bieżące utrzymanie dróg powiatowych poza Tomaszowem od dawna pozostawia wiele do życzenia. Drogi odśnieżane są rzadko i kiepsko. Już przed rokiem miała tego dość wójt Rokicin i wystąpiła do powiatu z wnioskiem o przejęcie odpłatne zimowego utrzymania dwóch dróg. Pierwsza to trakt długości 11 km, biegnący łukiem od drogi wojewódzkiej 713 w Rokicinach-Kolonii przez wsie: Albertów, Wilkucice Duże i Janków do tej samej W-713. Drugi szlak prowadzi od W-716 w Rokicinach do Jankowa (2,5 km). Władze powiatu wtedy zgodziły się na powierzenie gminie tego zadania. W tym roku sytuacja się powtórzyła. Rada po raz drugi podjęła stosowną uchwałę i upoważniła Zarząd Powiatu do zawarcia porozumienia w wójtem Rokicin.
To eksperyment dotąd w naszym rejonie niespotykany. Może to jest sposób na to, by mieszkańcy podtomaszowskich wsi zimą mogli w miarę normalnie się poruszać. Jednak inne gminy nie kwapią się do zadbania o cudze drogi na swoim terenie.

O środowisku
W celu realizacji polityki ekologicznej państwa ustawodawca nałożył na organ wykonawczy powiatu obowiązek sporządzenia powiatowego programu ochrony środowiska. Pierwszy taki program był na lata 2008-2011. Teraz do radnych trafił projekt ?Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tomaszowskiego na lata 2012 -2015 z perspektywą do roku 2019?. Sporządziło go Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Codex w Środzie Wlkp. To duży, składający się z dwóch tomów dokument, z którego na przyszłość niewiele wynika. Opisany jest w nim aktualny stan środowiska, zidentyfikowane zagrożenia, ale nic więcej.
Jak podniósł radny Grzegorz Sławiński, w programie nie ma żadnych wskaźników, nie opisano efektów dotychczasowych działań ani do czego dążymy. To w sumie nie konkretny program, a raczej strategia i to ze zbiorem ?pobożnych życzeń?. Starosta Piotr Kagankiewicz uznał te racje i obiecał, że dokument w najbliższym czasie zostanie poprawiony.

Nowa szkoła
Rada Powiatu powołała do życia Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i włączyła go w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 na ul. św. Antoniego 57/61. Akt założycielski jest z datą 1 lutego 2013 r.
Zadaniem nowego ośrodka będzie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formie turnusów w celu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników oraz uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
Radni ustalili plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu. W porównaniu z minionym rokiem nic się nie zmienia. Działać będą trzy licea ogólnokształcące oraz cztery zespoły szkół, dla których organem założycielskim jest powiat. Jest także Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego.

Radnych nie ubędzie
Jak zwykle nie zabrakło interpelacji i zapytań, choć tym razem radni byli mniej aktywni niż zwykle. Tradycyjnie najbardziej dociekliwy był Mariusz Węgrzynowski. Najpierw chciał dowiedzieć się, dlaczego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie uchyliło zaskarżoną przez spółkę Cosinus decyzję Zarządu Powiatu, dotyczącą zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Starosta Kagankiewicz odpowiedział, że SKO zwróciło sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Radny zapytał też, czy prowadzone są przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych, w kontekście informacji, że w następnej kadencji ma być dwóch radnych mniej. Przyczyną ograniczenia liczebności Rady było zmniejszenie się liczby mieszkańców powiatu poniżej 120 tysięcy. Okazuje się jednak, że Rady Powiatu zmiany nie dotkną. Jak wyjaśnił starosta, w ostatnim czasie przybyło mieszkańców i nadal będzie 25 radnych.
Radny Węgrzynowski zainteresował się jeszcze drogami powiatowymi, zniszczonymi przez firmy transportowe w czasie przebudowy drogi krajowej K-8 na drogę ekspresową. Starosta powiedział, że wszystkie zgłoszone drogi zostały naprawione i że do wykonawców nie można mieć większych zastrzeżeń.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 1 (1172) z dnia 4 Stycznia 2013r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator