tomaszowski informator tygodniowy
Ogłoszenia
Wyróżnione
JERZY RATAJSKI - pediatra, neurolog dziecięcy, ...
czytaj dalej »

PRYWATNY gabinet ginekologiczno-położniczy lek. ...
czytaj dalej »

UWAGA. DO TEJ KATEGORII OGŁOSZENIA BĘDĄ ...
czytaj dalej »
 
Aktualności

  Prezydent z absolutorium

 
Obrady miejskiego samorząduNagrodzeni na sesji uczniowie
Gimnazjum nr 7 zrobili sobie przed ratuszem
pamiątkowe zdjęcie.


Głównym punktem środowych obrad Rady Miejskiej była analiza wykonania budżetu miasta za 2010 rok, a następnie udzielenie absolutorium prezydentowi. Niespodzianek nie było. Za skwitowaniem prezydenta opowiedziało się 19 radnych, a tylko dwóch głosowało przeciw.
W środę (29 czerwca) odbyła się dwunasta w tej kadencji sesja Rady Miejskiej. Rozpoczęła się miłym akcentem. Nagrodzono wybijającą się nad przeciętność młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów. Nagrody otrzymało kilkudziesięcioro uczniów, w tym prymusów oraz laureatów ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Na początku finanse
Pierwszy merytoryczny punkt sesji poświęcony był finansom miejskim. Radni czwarty raz dokonali zmian w tegorocznym budżecie miasta, ale były one raczej kosmetyczne. Przede wszystkim zwiększono nakłady w wydatkach bieżących na dostosowanie sal w szkołach podstawowych, w których powstają zerówki. Ponadto 100.000 zł dołożono na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz adaptację sal lekcyjnych w likwidowanym Zespole Szkół Gimnazjalnych. W budynku przy ul. Stolarskiej od września będzie reaktywowana Szkoła Podstawowa nr 8 z zerówkami i pierwszymi klasami.
Zmiany w budżecie wymusiły na Radzie uchwalenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2011-2020. Muszą być w niej uwzględnione wszystkie koszty. Prognoza zadłużenia miasta jednak się nie zmienia, bo w sumie wydatki budżetowe niewiele zwiększono, a wzrosły też planowane dochody miasta.
Rada podjęła uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Uchwała dotyczy też kształtowania wieloletniej prognozy finansowej oraz wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
Bez większych dyskusji radni zadecydowali o zaciągnięciu kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Potrzebujemy na ten cel maksymalnie 28 mln 400 tys. zł.

Budżet wykonany poprawnie
Przyszła najważniejsza część środowej sesji, czyli punkty związane z udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta za ubiegły rok.
Sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu przedstawiła skarbnik Barbara Koścista. Przyjmując budżet w styczniu 2010 roku Rada ustaliła dochody na poziomie 143.129.512,85 zł. Uchwała była wielokrotnie zmieniana i na koniec grudnia dochody wyniosły 152.793.104,26 zł, czyli wzrosły o ok. 6%.
Wydatki były pierwotnie ustalone na 185.578.389,72 zł, a w sumie wydaliśmy 179.531.641,34 zł, czyli o 2,5% mniej niż planowano. Na inwestycje były przeznaczone 52.168.465 zł, a wydano zaledwie 38.102.344 zł. Zaplanowany był deficyt 42.448.876,87 zł, a skończyło się na 26.738.537 zł, czyli był mniejszy o 20 procent.
Nowością w historii samorządu lokalnego było to, że Rada musiała zatwierdzić sprawozdanie w formie uchwały.
Prezydent Rafał Zagozdon też przygotował nowinkę techniczną i opowiedział o zrealizowanych i nadal realizowanych inwestycjach w formie prezentacji multimedialnej.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do finansowej strony wykonania budżetu. Sprawozdanie przeanalizowała Komisja Rewizyjna Rady i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta z bardzo obszernym uzasadnieniem, które odczytała radna Stanisława Lis. I ten wniosek zyskał pozytywną opinię RIO. Formalności stało się zadość. Przyszedł czas na dyskusję radnych o wykonaniu budżetu. I ponownie, jak to się dzieje od kilku lat, była seria peanów. Krytyczną wypowiedziedź miał tylko radny Marcin Witko, który stwierdził, że brak kluczowych inwestycji dla mieszkańców, w tym stracona dotacja na program rewitalizacji centrum miasta, są wystarczające, by głosować przeciw udzieleniu absolutorium. Jako przewodniczący klubu radny Prawa i Sprawiedliwości Witko powiedział, że w jego klubie nie ma dyscypliny głosowania i decyzję podejmują radni indywidualnie.
Szefowie klubów radnych koalicyjnych jednogłośnie zadeklarowali głosowanie za udzieleniem absolutorium.
W efekcie głosowanie było czystą formalnością. Za udzieleniem absolutorium głosowało aż dziewiętnaścioro radnych, a tylko dwóch było przeciwnych.

Sprzedajemy, kupujemy
Kolejny był blok uchwał, tzw. geodezyjnych. Rada przeznaczyła do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działkę o powierzchni 797 mkw. przy ul. Piaskowej 54. W takim samym przetargu ma być wystawiona na sprzedaż zabudowana działka (537 mkw.) przy ul. Pustej 73. Za to bez przetargu ma być sprzedana działka o pow. 206 mkw., co ma poprawić warunki gospodarowania na przyległej nieruchomości przy ul. Witosa 78.
Miastu ma przybyć terenów komunalnych. Rada wyraziła zgodę na nabycie w formie darowizny od Skarbu Państwa kilku działek przy ul. Spalskiej. Chodzi o teren byłego Wistomu i drogę dotychczas wewnętrzną. Będzie to teraz droga publiczna.

Gimnazjum dla Dorosłych
będzie prywatne
Pod obrady wróciła sprawa Gimnazjum dla Dorosłych, które do września działa w strukturze likwidowanego Zespołu Szkół Gimnazjalnych. Najpierw Rada Miejska rozwiązała ten zespół, a następnie podjęła decyzję o likwidacji Gimnazjum nr 1. Powstał wtedy problem szkoły dla dorosłych. Wstępnie założono, że powinna być uratowana poprzez przekazanie jej powiatowi tomaszowskiemu. Jednak władze powiatu nie zgodziły się na to. W tej sytuacji postanowiono, że szkoła zostanie zlikwidowana, ale nie od razu. Gimnazjum dla Dorosłych miało być stopniowo wygaszane, aż ostatni rocznik opuści jego mury, bo zgodnie z prawem trzeba zapewnić uczniom kontynuację nauki, którą rozpoczęli.
Szkoła nie zostanie jednak zlikwidowana. Pojawił się podmiot chętny do jej prowadzenia. To spółka Komed, która prowadzi zespół szkół w budynkach po dawnym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 przy u. Tkackiej 11.
Rada Miejska w środę zadecydowała o przekazaniu do prowadzenia szkoły publicznej pod nazwą Gimnazjum dla Dorosłych w Tomaszowie w drodze umowy Andrzejowi Baranowskiemu, Andrzejowi Nielepkowiczowi i Markowi Stępkowskiemu, właścicielom spółki cywilnej Komed. Jednak jest to decyzja warunkowa. Umowa będzie podpisana, jeśli przekazanie zaakceptuje Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Wodociągi na minusie
Kolejnym obszernym punktem obrad była informacja o stanie finansowym spółek prawa handlowego z udziałem kapitałowym miasta według stanu na koniec 2010 roku. Miasto jest jedynym właścicielem dwóch spółek, a w trzeciej jest większościowym udziałowcem.
Spółki komunalne to zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej oraz Tomaszowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Natomiast w spółce Zakład Gospodarki Ciepłowniczej miasto ma 7.397 udziałów, a mniejszościowy wspólnik Grzegorz Bednarek 2.602. Z tych trzech firm w ubiegłym roku dwie wypracowały zysk, a tylko ZGWK, który w poprzednich latach miał najwyższe zyski, tym razem zanotował stratę ok. 200.000 zł.
O spółkach miejskich szerzej piszemy na stronie 22.


Ryszard Pożyczka   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 26 (1093) z dnia 1 Lipca 2011r.
 
Kontakt z TIT
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
ogloszenia@pajpress.com.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: (44) 724 64 17 wew. 28

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: (44) 724 24 00
redakcja@tomaszow-tit.pl
Artykuły
Informator